ASEAN Academy of Aesthetic Medicine & Surgery Society
 ชมรมแพทย์เวชศาสตร์ความงามอาเซียน

โดย นายแพทย์กฤตยะ จันทรสูนย์ ในนามผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรม และคลินิกหัตถการทางด้านความงาม นักวิชาการวิทยาการความงาม คณะแพทยศาสตร์ที่ทำหัตถการเวชศาสร์ ความงาม และวิชาชีพเสริมสวย พัฒนามาจากชมรมวิทยาการความงาม Aesthetic Sciences Society เดิม

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อร่วมมือพัฒนาวิทยาการความงาม ให้มีมาตรฐาน แนวทางในการรักษา บรรเบา บำบัด (clinical practice guidelines) ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้ที่มารับการรักษา อย่างมีประสิทธิภาพ Collaboration for Patient care and Patient safety, Faculty Development
 2. เพื่อจัดอบรม ระหว่างแพทย์ ทบทวนความรู้ และแบ่งปัน วารสาร หรือนวัตกรรมใหม่ๆ Curriculum planning, Medical Education Research, , Programmatic Assessment, Peter-assisted learning, workplace assessments CPD
 3. เพื่อสนับสนุนการศึกษา ด้านวิชาชีพ หลังปริญญา ให้มี ความชำนาญ ประกอบวิชาชีพได้อย่างสุจริต ตามรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้ เมื่อสามารถประกอบวิชาชีพเองได้ ก็ไม่ตกเป็น ภาระของสังคม Global awareness  
 4. เพื่อความสมัครสมานสามัคคี เป็นหนึ่งเดียว มุ่งมั่นให้เกิด วิชาการ ส่วนรวม และเป็นที่ปรึกษาให้แก่สมาชิก 
 5. พัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะ Certificate course, โดย ผลักดันให้เกิด Aesthetic อย่างเป็นทางการ Faculty Development, Aestheticเป็น วิชาชีพแขนงที่สำคัญ สำหรับศาสตร์ต่างๆ ซึ่งส่งเสริมสุข ภาวะบุคลิกภาพทั้งทางกายและจิตใจ  
 6. พัฒนาการเรียนรู้อาชีพ เสริมความงาม การทำครีม เครื่อง สำอาง การแต่งหน้า การแต่งกาย ส่งเสริมบุคลินิกภาพ Integration 
 7. พัฒนาผู้บริหาร ธุรกิจ ให้เข้ามาเรียนรู้ ในศาสตร์ความงาม เพื่อให้เกิดการบริหารที่ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นผู้นำองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ CPD Leadership 
 8. ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อ เสริมสร้างการพัฒนาองค์ ความรู้ความงามเพื่อส่วนรวม (non-profit organization) Social responsibility

ความหมายของชมรม

หมายถึง ที่พัก, ที่ประชุม; หมู่พวก, บางทีว่า โชมโรม เป็น Learning in the Community (2) หมายถึง ที่พักชั่วคราวของกลุ่มบุคคล; ที่ประชุมของกลุ่ม บุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการร่วมกัน เช่น ชมรมนักวรรณศิลป์ ชมรมพุทธศาสตร์ ชมรมผู้สูงอายุ เป้นต้น ชมรมแพทย์เวชศาสตร์ความงามอาเซียน มีสมาชิกเป็นแพทย์ที่ประกอบ กิจการคลินิกความงาม รวมทั้งสมาชิกที่ทำอาชีพเสริมสวย ได้ร่วมมือกันพัฒนา ให้เกิดการเรียนรู้ ในยุค4.0 ซึ่งทุกท่าน มีความเห็นว่า ควรร่วมมือกัน มอบสิ่งดีๆ สร้างสรรค์จรรโลง ให้แก่ส้งคม สร้าง งานสร้างวิชาชีพ เรียนรู้ต่อเนื่อง Continued Professional Development (2) ทำให้มีทักษะเพิ่มเติม ส่งผลให้ทำ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ความรู้ศาสตร์ Aesthetic เป็นศาสตร์เฉพาะตัว ควร ถ่ายทอดให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ปะชาชน ใช้มาตรฐานใน แนวทางที่ถูกต้อง ปลอดภัย Patient Safety

ลักษณะของชมรม

ชมรม ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มคิดจะตั้งก็ตั้งได้ทันที การตั้งจึง ขึ้นอยู่กับสมาชิกชมรมว่าจะร่างข้อบังคับ หรือระเบียบอะไรก็ ตกลงกันเอง อยากเลิกเมื่อไหร่ตกลงกันเองในสมาชิก ชมรม ควรมีจุดประสงค์ของชมรมว่าตั้งชมรมขึ้นมาเพื่ออะไร และ อยากทำอะไร รวมทั้งควรประกาศจุดยืนของชมรมให้เป็นที่รู้ กันในหมู่สมาชิกและสังคมภายนอก จะได้ทำงานได้ไม่ออก นอกลู่นอกทาง เขียนเป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรร่างเป้นกฏ บังคับ

ขั้นตอนของการจัดตั้งชมรมทั่วๆ ไปมีดังนี้

ขั้นที่ 1 เริ่มต้น 
เริ่มต้นต้องหากลุ่มคนที่มีความชอบ ความสนใจในเรื่อง เดียวกันก่อน ซึ่งเรื่องนี้มักไม่ใช่ปัญหา เพราะคนที่ดำริจะจัด ตั้งชมรมฯ ก็มักจะมีกลุ่มคนนี้ด้วยอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ควรต้องลงลึกคือเรื่องของแนวคิดของกลุ่ม เพราะหาก แนวคิดไม่ตรงกันแล้ว ชมรมฯถึงหากตั้งขึ้นมาก็จะไม่ประสบ ความสำเร็จ โดยสรุปก็คือในขั้นเริ่มต้น ต้องมีกลุ่มคนที่ ทำงานเหมือน ๆ กันมาอยู่ร่วมกัน และมีเจตน์จำนงเช่น เดียวกัน การตั้งชมรมฯจึงจะเกิด

ขั้นที่ 2 จำนวนคน 
กลุ่มคนตามข้อหนึ่งนั้นไม่จำเป็นต้องมีมากคือ ถ้ามีคนใจ เดียวกันประมาณเพียง 10 คน ก็จะตั้งเป็นชมรมฯได้ 10 คนนั้น ได้แก่

 1. นายแพทย์กฤตยะ จันทรสูนย์ MD DPD Dr.Krittaya Jantarasoon 0851181606 Krittaya Clinic Ram24 แยก22 Krittaya1983@icloud.com 
 2. นายแพทย์วุฒิชัย หล่อวิจิตร MD OC MED Dr.Wuttichai Lorvijitr 0898142549 Krittaya clinic Ram24 แยก22 d_chomrom@hotmail.com
 3. นายแพทย์ณราดล โตวณบุตร MD Neuro Med
 4. แพทย์หญิงพาสินี จันมรสูนย์ MD Ped Derm Psy Aesthetic Sciences Society 
 5. ดร. กิตติ ขุนสนิท Bsx MSc MA PhD 
 6. นายแพทย์ภูเบศร์ จันทร์ดี MD Senior lecturer RSU 
 7. นายไกรสิทธิ์ ธีรวงศสกุล EN Msc UK PTTEP 
 8. นายแพทย์ เผดิมวุฒิ ธีรวงศสกุล MD Cardio Med Cat 
 9. แพทย์หญิงทานตะวัน พระโสภา MD EMS 
 10. พ.ญ.พันธิตรา กลิ่นสังข์ MD ศิริราชพยาบาล Laser Aesthetic Antiaging  
 11. นายสุรพงษ์ เสนาลา (รองประธาน) . Surapong Senala 0642891929 6/235 Pattanakarn 26 BKK suratak3@gmail.com 
 12. พญ.ญานปภา พรหมผลิน 
 13. นายนิรันดร์ พรหมผลิน
ขั้นที่ 3 ผู้นำ 
จากนั้นก็ต้องเลือกคนที่จะมาเป็นผู้นำของกรรมการชมรมฯ บุคคลหลัก ๆ ในช่วงเริ่มต้นมีเพียงแค่ 2 คน คือตำแหน่ง ประธาน President และตำแหน่งเลขา(เลขาธิการ) Secretary -.นายแพทย์กฤตยะ จันทนสูนย์ นายกิตติ ขุนสนิท (อดีต) นายนิรันดร์ พรหมผลิน ปัจจุบัน

ขั้นที่ 4 กรรมการ 
กรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ 
 • รองประธาน (อาจมีมากกว่าหนึ่งคน แต่ต้องใช้กับชมรมที่มี ขนาดใหญ่ และทำงานมาได้ช่วงหนึ่งแล้ว และมีงานหรือ กิจกรรมมากจนต้องมีรองประธานมาช่วยงาน รองประธานฝ่าย ปฏิบัติการ รองประธานฝ่าน บริหารความเสี่ยง Aesthetic Sciences Society 
 • ผู้ช่วยเลขาธิการ (เช่นเดียวกัน ใช้สำหรับชมรมขนาดใหญ่ ตั้งมานานแล้วพอสมควร ถ้าเป็นชมรมขนาดเล็กหรือเพิ่งเริ่ม ตำแหน่งนี้ไม่ควรมีเพราะจะเกิดการเกี่ยงงาน
copyright dr. Krittaya 2019 all rights reserved.