การเรียนรู้แบบเปิด MOOC

การเรียนรู้แบบเปิด MOOC เน้นหลักในการเข้าถึงเนื้อหาแบบเปิด ที่เน้นการนำสื่อการเรียนการสอนมาใช้ซ้ำและเผยแพร่ออนไลน์

Topic 1 essential skills for CPD education การพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นำ และทักษะการบริหารจัดการ โดยกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในทักษะทางด้านนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้แก่ผู้เรียน เช่น การพัฒนาทางด้านความคิดเชิงกลยุทธ์ และมี ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสังคม เทคนิคการ สร้างแรงจูงใจ มีน้ำใจ การรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการด้านต่าง ๆ ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เช่นการ บริหารเวลา การจัดการทางด้านการเงิน บัญชี Global awareness

Language and communication skills

การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร โดยกิจกรรมหรือโครงการในทักษะทางด้านนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านภาษาที่นอกเหนือจากภาษาที่ผู้เรียนใช้เป็นหลัก เช่น นักศึกษาไทยควร ศึกษาภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สำหรับผู้เรียนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก สามารถร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาไทยได้ โดยภาษาที่เรียนเพิ่มเติมนั้น ควรเน้นไปในการใช้งานจริง ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่านหรือการเขียน
  • เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งการพูด การเขียน หรือการนำเสนอโดยการใช้ สื่อ แบบต่างๆ ซึ่งผู้เรียนควรมีความสามารถใช้การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การพูดในที่สาธารณะ Social speeches การนำเสนอผลงานในที่ประชุม การสื่อสารในองค์กร การสื่อสารในสถานการณ์ที่มีความขัดแยัง การนำเสนอโครงการเพื่อขอทุน เป็นต้น การพูดได้ดี น่าฟังจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่ ประตูแห่งความสำเร็จ และจะทำให้มีกำลังใจฝึกฝนให้ดียิ่งขึ้นไป Development skill

Research Methodology skills

การพัฒนาทักษะด้านการทำงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนให้สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่ในที่ประชุม หรือวารสารระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมหรือโครงการในทักษะทางด้านนี้ได้แก่ การเริ่มทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการวิจัย การออกแบบงานวิจัยที่เหมาะสม การนำสถิติมาใช้ในงานวิจัย ตลอดจนการเขียนและเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ Medical education research

Information technology skills

การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว วิเคราะห์ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างโครงการของหลักสูตรหลังปริญญา ที่ใช้พัฒนาทักษะทางด้านนี้ Integration

แนวทางสู่ความสำเร็จ ที่มา มหิดล บัณฑิตวิทยาลัย

ตั้งทักษะเป้าหมายให้ชัดเจน และมีความมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมาย Aims clearly หากคุณไม่มีเป้าหมายใดๆเลย นั่นหมายถึงคุณอยู่บนถนนที่ไม่มีจุดหยุดพัก ดังนั้นข้อแรกในการประสบความสำเร็จนี้ คือ คุณต้องมีเป้าหมายของความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถตั้งเป้าหมายและทำเป้าหมายให้สำเร็จได้อย่างที่พวกเขาตั้งใจ ดังนั้นทักษะการตั้งเป้าหมายจึงสำคัญมากๆ มันถือว่าเป็นรากฐานในการก้าวต่อไปของคุณ

มีความสร้างสรรค์ในการทำงาน creation ไม่มีใครมาคอยสอนคุณว่าจะสร้างสรรค์ในงานที่ทำอย่างไร ในกรณีนี้พวกเขาจะสั่งแค่ว่า คุณควรทำอย่างไรที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์งานสูงที่สุด ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการทำงานจึงต้องถูกสร้างสรรค์และเริ่มต้นโดยตัวคุณเอง งานที่คุณคุ้นเคยที่ทำในชีวิตประจำวัน ก็จะทำให้คุณได้แต่ผลลัพธ์เดิมๆ มาหาวิธีทางใหม่ๆที่จะทำงานได้เร็วขึ้น สร้างสรรค์มากขึ้น และนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่า

รู้วิธีการฟังและเรียนรู้จากการวิจารณ์ Learning in a Community ทักษะการฟังเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับทุกๆคน เห็นได้ว่าทุกๆคนรู้วิธีการฟัง แต่ไม่ทุกคนที่จะรู้วิธีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จ คุณต้องฝึกฝนทักษะการฟังผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ในชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงาน ไม่ได้มีเพียงแต่คำชมแต่ยังมีคำวิพากษ์วิจารณ์ อย่าได้โกรธไปกับคำวิจารณ์ แต่ค้นหาสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากมัน ดังนั้น ทุกๆคำวิจารณ์จะเป็นความคิดเห็นที่จริงใจมากที่สุด ที่สามารถช่วยให้คุณเห็นข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขและปรับปรุง

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Live Social speaking การสื่อสารกับสำหรับหลายๆคน เป็นสิ่งง่ายดาย แต่สำหรับบางคน มันเป็นสิ่งน่ากลัว กังวล สมมุติว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีการสื่อสารที่ดี คำพูดของคุณดูไม่สำคัญและไม่สามารถสร้างความไว้ใจกับคู่ค้า มันดูเหมือนว่าความสำเร็จจะยากมากๆต่อคุณ จำไว้ว่าการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น

ไม่ใช่การพูดเยอะๆ มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะหาช่องทางในการสื่อสารให้เหมาะสมที่สุด เป็นตัวเองที่มีความมั่นใจ เข้าหาและรู้วิธีการดึงดูดใจผู้อื่น 3 ปัจจัยนี้ จะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ คนที่มีความมั่นใจมักจะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิต คนที่เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายจะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์มากมายซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เมื่อคุณมีความมั่นใจและเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายแล้ว คุณจำเป็นต้องพิสูจน์ความสามารถในการเป็นผู้นำซึ่งจะดึงดูดผู้อื่นให้มาอยู่ข้างคุณและทำงานตามแผนของคุณ

ทักษะการทำงานเป็นทีม team collaboration คุณไม่สามารถทำหน้าที่ของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสภาพการทำงานแบบใดก็ตาม ก็จะต้องมีเวลาสำหรับการทำงานเป็นทีม ปัจจัยที่สำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีมคือ คุณต้องรู้วิธีในการเข้าถึงคนอื่นๆในทีม เพื่อผล

copyright dr. Krittaya 2019 all rights reserved.